Skocz do zawartości

szwarc

Użytkownik

Reputacja

0 Neutralny

O szwarc

 • Tytuł
  Początkujący
 1. szwarc

  Progres do Human Flag

  Przedramiona. Jak mo¿esz utrzymaæ siê w zwisie na dr±¿ku przez minute to próbuj z rêcznikiem. Ró¿ne warianty grubo¶ci, jedna/dwie rêce, w zale¿no¶ci od twojego wytrenowania. Optymalnie 20/30 sekund zwisu, przerwa i dalej.
 2. Oczywi¶cie, ¿e bêdzie szybszy. Nie pisa³em te¿, ¿e bez diety nie mo¿na zbudowaæ fajnej sylwetki, wystarczy je¶æ z g³ow±. Ale to co prezentuje Hannibal jest poza zasiêgiem cz³owieka æwicz±cego bez niej. Jak zaczyna³ to mo¿e i by³ g³odny, ale zapewne pózniej zacz±³ zwracaæ uwagê na to co je.
 3. Bez diety tak nie bêdziesz wygl±da³, niestety. ¯eby byæ du¿ym trzeba du¿o i dobrze je¶æ. Ale æwiczyæ i tak warto.
 4. wieczorem jest lepsza pompa, na spokojnie i nie trzeba siê nigdzie ¶pieszyæ.
 5. Unikaæ czy nie? Nie mówiê tu o gotowych produktach ze sklepu, bo to wiadomo ze w wiêkszo¶ci szajs tylko o w³asnorêcznie przygotowanych. Wiêkszo¶æ ludzi mówi ¿e niezdrowe, ale z badaniami potwierdzaj±cymi szkodliwo¶æ takiego jedzenia siê nie spotka³em.
 6. Co to FL? ¯eby nie by³o offtopu to w niedziele pierwszy raz wszed³ mi taboret xD Mo¿e nie ma sie czym chwaliæ ale uda³o mi siê po trzech tygodniach prób wiêc mam satysfakcjê z tego.
 7. szwarc

  Maksym Riznyk

  Mia³em raz przyjemno¶æ æwiczyæ z nim raz w krakowskim Parku Jordana. Bardzo pozytywnie. Oprócz tego, ¿e jest dobrym zawodnikiem to odwala ¶wietn± robotê na rzecz popularyzacji SW.
 8. szwarc

  [ROZWIĄZANY] ruszanie cyckami

  Czyli siê da. No i git
 9. Temat pó³ ¿artem pó³ serio, z cyklu: umiejêtno¶ci bezu¿yteczne. Umiecie? Jak siê nauczyli¶cie? Jak nie umiecie to chcieliby¶cie umieæ? Osobi¶cie znam tylko 2 osoby które to umiej±. Ja siê nauczy³em pod wp³ywem kumpla, który umia³ i ja te¿ chcia³em. Siedzia³em i próbowa³em ruszyæ. Uda³o siê po miesi±cu, ale na pewno nie bez znaczenia by³y te¿ lata robienia pompek. Lew± ruszam jako¶ tak ³atwiej. Szczególnie cenne bêd± wypowiedzi dziewczyn na ten temat, bo nawet w necie nie widzia³em tego skilla w wykonaniu dziewczyny
 10. Witam, mam na imiê Jarek, lat 21. W temacie SW jestem raczej zielony, od roku podci±gam siê na dr±¿ku, jednak bez ¿adnego planu (innymi s³owy na tzw. pa³ê lub je¶li kto¶ woli Janusza). Wcze¶niej chodzi³em pó³ roku na si³owniê, a od gimnazjum robiê pompki. Mój rekord to 113 pompek 2 lata temu, niestety teraz robiê tylko 50 . 179 cm, 85 kg, bf oko³o 15 %. Lubiê te¿ biegaæ, w kwietniu skoñczy³em maraton z kijowym raczej czasem 4:39, ale dobrze ¿e nie 5:00 . Zapisa³em siê na to forum z nadziej± ¿e zwiêkszê swoj± wiedzê o treningu. Pozdrawiam.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...