Skocz do zawartości
Szukaj w
  • Więcej opcji...
Znajdź wyniki, które zawierają...
Szukaj wyników w...
przetak16

Metoda drabinkowa robiæ czy nie?

Rekomendowane odpowiedzi

Witam tak jak w temacie jakie macie zdanie na ten temat? Czy zamiast powtórzeñ w seriach np. 3 serie 5/5/5 jest lepiej zast±piæ drabink±? Czyli np drabinka do ilu tam dojdziemy i jak ju¿ nie mamy si³ odpoczywamy i kolejna seria.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

TRENER

Metoda drabinkowa jest fajna. Ja æwiczy³am w ten sposób czêsto ale na zasadzie, ¿e najpierw mia³am normalny trening z seriami i na koniec na dobitkê robi³am sobie t± metodê drabinkow± :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Jesli chcesz poorawic wynik powtorzen to POLECAM :) Ja przez 4msc ta metoda poprawilen wynik z4na 20 w podciaganiu podchwytem :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

TRENER

Zapomnia³am dopisaæ, ¿e te¿ widzia³am wiêksze efekty jak zaczê³am dodawaæ do treningu metodê drabinkow± :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Ka¿dy trening daje pewien progres, metoda drabinkowa jest bardzo dobra, stosujê j± czasami tak po prostu na treningu. ¦wietny pomys³ ZIPOLA, by robiæ drabinki po treningu. Mo¿esz zrobiæ podobnie jak ZIPOLA. Zrobiæ porz±dny trening, gdzie ju¿ bêdziesz opada³ z si³, i na koniec zrobiæ drabinki z podci±gniêæ, dipów, pompek, przysiadów na jednej nodze :). Przyk³ad drabinki: Podci±gniêcia: 1,2,3,4,5,6,7,6,5,4,3,2,1 Drabinka z wybuchaj±cymi przedramionami: Podci±gniêcia bez schodzenia z dr±¿ka: 1,2,3,4,5,4,3,2,1 Jeszcze inne: 5 podci±gniêæ, 5 sekund przetrzymania na dórze, 5 hammerów 4, 4 sek, 4 3, 3 sek, 3 2, 2 sek, 2 1, 1 sek, 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Gość nasu

Ile przerwy miêdzy seriami w drabince ? ZIPOLA po ostrym treningu do ilu dochodzi³a¶ w drabince?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

W sumie zale¿y co robi³am w drabince. Czasem mi sie zdarzy³o robiæ tylko jedn± rzecz np. podci±ganie gdzie 6 i 7 level na zasadzie drabinkowej robi³am z przerw±. Dipy w drabince s± chyba dla mnie najbardziej mêcz±ce i za wysoko nie zajdê, pompek to jak ju¿ dochodzi³am do 10 levelu to zdycha³am, wznosy nóg zgiêtych ³atwo mi sz³y a wyprostowanych to nie dawa³am rady robiæ drabink±, kilka najwy¿ej. Potem przesta³am t± metodê stosowaæ na jaki¶ czas ale w³a¶nie zainspirowali¶cie mnie ¿eby znowu wróciæ do tych piramid jako dobitka po treningu :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Gość nasu

a jakie przerwy ? np 1.2.3.4.5.6 i miedzy tymi powtórzeniami ile przerwy ile sekund ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

jak sie nie myle to tyle ile powtorzen tyle sek ile powt *10. np 1p 10sek, 2p 20sek, 3p 30sek. ale tez mozna ze stala przerwa 10, 20. Jesli sie myle to poprawcie . chyba zastosuje drabine w podciagnieciach bo mam tam zapostoj i chce pojsc do przodu wkoncu. co to te 5 hamerow?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

TRENER

Prawid³owo to ile powtórzeñ tyle sekund przerwy. Ja czasem robi³am nieprawid³owo i po wiêcej sekund sobie dodawa³am tej przerwy jak nie mia³am prawie si³y :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

E tam, zale¿y jak kto sobie zrobi. Podam wam jeszcze jeden set drabinkowy, który wg mnie wymiata: 2 dipy, czekasz a¿ kolega zrobi 2 dipy i nie schodzisz z porêczy zwiêkszasz o 2 i dochodzisz do 12 i pó¼niej o dwa schodzisz czyli: 2,4,6,8,10,12,10,8,6,4,2 Jest na na tyle zajebiste, ¿e czekasz tyle w ile zrobi Twój kumpel, czy kole¿anka. Nie siedzimy na porêczach, tylko ca³y czas spiête. Zajebi¶cie wyrabia wytrzyma³o¶æ, a jeszcze bardziej pali :) A jak robisz sam no to np robisz przerwy 5 sekundowe, a kiedy dojdziesz do liczby dwucyfrowej w powtórzeniach przerwa 10 sekundowa, ale te¿ bez schodzenia z porêczy i bez siadania.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

TRENER

To muszê tak spróbowaæ :) Tylko nie ma szans, ¿e dojdê do liczby dwucyfrowej w piramidzie :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Gość nasu

Dobry patent na pewno tez zobacze :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Wiem, ¿e znaczenia nie ma no ale chcia³a bym t± dwucyfrow± liczbê :D Kiedy¶ do niej dotrê :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

a móg³by kto¶ rozpisaæ taki planik drabinek np. poniedzialek dipsy wtorek podci±ganie aby to by³o w miarê okej. Czy mozna takie drabinki przeplataæ?? np. w srode podci±ganie ze schodzeniem z dr±¿ka a za tydzieñ ca³y czas w zwisie?? I kiedy tutaj dodaætrening pozycji statycznych??

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

TRENER

¯eby rozpisaæ taki planik musisz najpierw okre¶liæ swoje cele. np. czy chcesz æwiczyæ ogólnorozwojowo czy w ka¿dy dzieñ inne partie, czy zale¿y Ci te¿ na skillach, czy metoda drabinkowa ma byæ jako dodatek do Twojego obecnego planu czy te¿ mo¿e planem ca³kowitym z jakimi¶ przeplatankami dodatkowo tak jak chcia³e¶ itp. W zale¿no¶ci od celu mo¿na potem dopasowaæ æwiczenia i u³o¿yæ ten planik drabinkowy :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Pomy¶l, jak by¶ chcia³, by Twój trening wygl±da³. Je¿eli masz w sobie ciut kreatywno¶ci i wyobra¼ni, to nie ma dlac Ciebie granic w tworzeniu treningu. Najpierw pomy¶l, bo tworzenie treningu dla innych jest czasoch³onne :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

¬le zada³em to pytanie. Czy waszym zdaniem robiæ w jeden dzieñ podci±ganie i pompki czy po jednej drabince na dzieñ?? A teraz robie swój plan ale gdy bêdêchcia³ zwiêkszyæ ilo¶æ w poszczególnych æwiczeniach to co o tym my¶licie??: Poniedzia³ek-podci±ganie nachwytem Wtorek-pompki w staniu na rêkach ¦roda-pistolety+dragon flag+grzbiety Czwartek-podci±ganie podchwytem Pi±tek-Dipsy Drabinki do 10. DF i grzbiety zwyk³e serie. HS codziennie. ?????????????????????????????????????????????????????

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

cze¶æ jestem w stanie daæ tobie sugestie jak± mo¿esz zastosowaæ co do planu tak zwanego drabinkowego podno¶ co tydzieñ poprzeczkê o 3 i obni¿aj o 2 czyli w serii np masz 16 dips w nastêpnym tygodniu ju¿ robisz o trzy wiêcej czyli 19 i w nastêpnym tyg znów obni¿asz do 17 powtórzeñ i w nastêpnym podwy¿szasz do 20 i w nastêpnym obni¿asz do 18. W tej metodzie chodzi o to ¿eby miêsieñ siê przyzwyczaja³ do wytrzyma³o¶ci i do ¶redniej liczby powtórzeñ chodzi w tym o to ¿eby trochê organizm oszukaæ ¿eby nie podnosiæ poprzeczki z tyg na tydz tylko stabilizowaæ wytrzyma³o¶æ nie umiem do koñca wyt³umaczyæ jak to wszystko dzia³a ale w moim przypadku ta metoda siê sprawdzi³a t± taktykê stosowa³em przy dipach jak wcze¶niej wspomnia³em przy podci±ganiu pompkach i innych æwiczeniach sprawdzi³a siê w 100% ale ka¿dy jest inny i ma inn± motywacje ale mo¿esz zawsze spróbowaæ to nic nie stracisz a mo¿esz zyskaæ a gdy w twoim przypadku nie bd rezultatów to musisz obraæ inn± taktykê.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

majac np dzien klata tric robiles powiedzmy pompki szer ,diament., na grazku i dipy tylko w drabinie czy do wszystkich stosowales drabine bo to troche wiecej serii wychodzi, chodz z drugiej strony na pocz drabiny jest mniej powtorzen.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

dziêki kokos za cenne informacje, napewno spróbujê. marcin moim zdaniem wystarczy jedna drabinka w jeden dzieñ chyba ¿e robisz naprawde ma³o± liczbê powtórzeñ np. drabinke do 5-6.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

a jak to sie ma przy wiekszej ilosci jak np przy pompkach. od ilu zaczac i jak z przerwami, bo przy podciaganiu 1 przerwa 10 sek, 2 20 sek a przy pompkach

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

pompki s± na tyle banalne ¿e mo¿na zmniejszyæ przerwy o po³owê :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...