Jump to content

Guidelines

REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO "Workout Athletes" (zwany dalej „Regulaminem”)


I. WARUNKI OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum Internetowego
Workout Athletes (zwanego dalej „Forum”). Forum stanowi internetową grupę dyskusyjną,
powstałą w celu wzajemnego inspirowania się, nawiązywania znajomości, współpracy
oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy.
2. Administratorem Forum jest Dominik Kwiatkowski (zwany
dalej „Administratorem”).
3. Użytkownikiem Forum może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która korzysta z Forum, jak również osoba fizyczna, która w dniu
rejestracji ukończyła 13 rok życia, po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych (zwany
dalej „Użytkownikiem”).
4. Moderatorem Forum jest podmiot wyznaczony przez Administratora (zwany dalej
„Moderatorem”). Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności
uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania,
odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów na Forum mające na
celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących
przepisów prawa przez Użytkowników.
5. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski.
6. Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika
postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, że
uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, dobrowolnie akceptuje jego treść.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, obowiązują powszechne przepisy prawa, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.


II. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM
1. Korzystanie z Forum możliwe jest wyłącznie poprzez zalogowanie się na portalu Workou Athletes.
2. Przed założeniem nowego wątku na Forum Użytkownik jest zobowiązany do
sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam wątek na Forum.

Nowy wątek powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat.

Temat nowego wątku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki. Powtarzające się wątki będą usuwane.
3. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną
odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane
przez Użytkowników na łamach Forum.
4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści
sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej,
wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści
uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących
pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum
przekazów reklamowych.
7. Użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, unikać błędów
ortograficznych oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są
pospolite.
8. Moderator Forum ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania,
a nawet do usuwania, przez osoby upoważnione z Forum, które nie spełniają
warunków określonych w Regulaminie.
9. Sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika, a niezwiązane
z tematem wątku, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego
Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomość (tzw. PW).


III. KARY
1. Administratorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika
naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących kar:
a) upomnienia Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub
w prywatnej wiadomości,
b) ostrzeżenia Użytkownika – przez które rozumie się nałożenie kary poprzez opcję
„Ostrzeż użytkownika", skutkującej pojawieniem się odpowiedniej informacji przy
awatarze Użytkownika,
c) zawieszenia Użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie możliwości
publikowania wpisów na Forum na określony czas.
d) zablokowanie konta Użytkownika – przez które rozumie się trwałe zablokowanie konta
Użytkownika. 
2. Zebranie trzech ostrzeżeń, o których mowa w pkt. b) powyżej przez Użytkownika
skutkuje usunięciem jego konta.
3. W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do
natychmiastowego zablokowania konta Użytkownika bez ostrzeżenia.
4. Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należy do
Administratora i Moderatora.
5. Ponadto, Administratorowi i Moderatorowi przysługuje prawo do usuwania, blokowania
i edytowania tematów i wypowiedzi niezgodnych z Regulaminem.
6. Każdemu Użytkownikowi Forum przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach
określonych w Regulaminie Portalu Workout Athletes.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi
przyczynami niezależnymi od Administratora, za uprzednim powiadomieniem
Użytkownika na stronie Forum.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej Forum, portalu Workout Athletes lub w innych miejscach do
tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien
niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do portalu WorkoutAthletes po
takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez
Użytkownika.
3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien
powstrzymać się od zalogowania do portalu Workout Athletes i niezwłocznie powiadomić
Administratora o takiej decyzji.
4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą
zablokowanie konta Użytkownika.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku. 

×
×
  • Create New...