Jump to content
Workout Athletes

Wiedza - Artykuły

  • entries
    125
  • comments
    12
  • views
    9,870

Contributors to this blog

Ruch ekscentryczny, koncentryczny i faza izometryczna. Co to takiego?


Trip

173 views

 Share

Ruch eks­cen­tryczny, ruch kon­cen­tryczny i faza izo­me­tryczna nie mają nic wspól­nego z mecha­niką, budową sil­nika i podno­śni­ków hydrau­licz­nych, bądź pneu­ma­tycz­nych. Są to zwroty opi­su­jące trzy fazy pracy naszych mię­śni.
 
Zda­rzają się osoby, tre­ne­rzy, któ­rzy opi­su­jąc komuś dane ćwi­cze­nie, uży­wają zwro­tów: ruch kon­cen­tryczny czy eks­cen­tryczny, rza­dziej izo­me­tryczny. Nie ma w tym nic złego, a nawet wska­zane jest uży­wa­nie pro­fe­sjo­nal­nego słow­nic­twa. Pro­blem w tym, że odbiorca czę­sto nie wie, o co cho­dzi i nie ma co mu się dzi­wić, bo nazwy te raczej nie koja­rzą się z tre­nin­giem siło­wym.
 
Więc jeśli jesteś osobą z krót­kim sta­żem tre­nin­go­wym, możesz nie wie­dzieć, co ozna­czają tytu­łowe ter­miny. Kilka poniż­szych zdań powinno wyja­śnić sprawę. Jeśli ni­gdy nie sły­sza­łeś tych zwro­tów, zapa­mię­taj je i ich zna­cze­nie, na pewno Ci się to przyda w przy­szło­ści.
 
RUCH EKSCENTRYCZNY (ruch nega­tywny) – wydłuża, roz­ciąga mię­sień.
Przy­kłady:
-Wyci­ska­nie sztangi na ławce pła­skiej leżąc (klatka) – ruch eks­cen­tryczny wystę­puje pod­czas opusz­cza­nia sztangi do klatki pier­sio­wej.
-Pod­cią­ga­nie na drążku (plecy) – ruch eks­cen­tryczny wystę­puję pod­czas opusz­cza­nia tuło­wia.
-Ugi­na­nie ramion z han­tlami (biceps) – ruch eks­cen­tryczny wystę­puje pod­czas pro­sto­wa­nia ramion.
 
RUCH KONCENTRYCZNY (ruch pozy­tywny) – skraca, napina mię­sień.
Przy­kłady:
-Wyci­ska­nie sztangi na ławce pła­skiej leżąc (klatka) – ruch kon­cen­tryczny wystę­puje pod­czas wyci­ska­nia sztangi od klatki pier­sio­wej.
-Pod­cią­ga­nie na drążku (plecy) – ruch kon­cen­tryczny wystę­puje pod­czas pod­cią­ga­nia tuło­wia ku górze.
-Ugi­na­nie ramion z han­tlami (biceps) – ruch kon­cen­tryczny wystę­puję pod­czas ugi­na­nia ramion.
 
FAZA IZOMETRYCZNA – wystę­puję, gdy mię­sień jest napięty i nie­ru­chomy.
Dokład­niej mówiąc, jest to koń­cowa faza ruchu kon­cen­trycz­nego, a więc mak­sy­malne napię­cie mię­śnia, plus chwi­lowe przy­trzy­ma­nie cię­żaru w tej pozy­cji.
 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...