Skocz do zawartości
Szukaj w
  • Więcej opcji...
Znajdź wyniki, które zawierają...
Szukaj wyników w...

Rekomendowane odpowiedzi

no mozna powiedziec ze zjara³em:D piec nie piecze ale wszystko sztywne ale sie kremem nasmarowa³em i sie powoli rozluznia:D a jak jutro bd to nwm najwyzej wezme wolne i zrobie sobie regena ale raczej nic takiego nie bd:D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Gość nasu

hehehe piec to dopiero jutro bêdzie :P

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

zobaczymy jeszcze sie przed spaniem nasmaruje i bêdzie dobrze:)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

no to po tygodniu regenu z racji oparzenia wróci³em do gry i nigdy wiêcej tak d³ugiej przerwy normalnie by³em bardziej os³abiony ni¿ jakbym skatowa³ sie przez 2 dni:D ale wrócê do formy nie ma co:D a dzisiejszy trening wykonany w ca³o¶ci i trochê z nadwy¿ka:D i kondycja siê wyrabia bieganie idzie coraz lu¼niej ju¿ siê nie dusze i ³atwiej mi przychodzi oddychanie :D wkrótce pobiegnê w maratonie :PP aa no i BL z jedna nog± wydaje mi sie ¿e trzymam prosto przez chwile ale nie mam pewnosci:D Pozdro:D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Zawsze mo¿esz siê nagraæ i samemu oceniæ. ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No tak ogolnoe robie tylko wczoraj nie bylo pogody na takie zabiegi^^

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

stary w³a¶nie zobaczylem twoj filmik, moze troche po czasie ale przyznam ze wszsytko idzie zajebiscie :) powodzenia w dalszej pracy :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dziêki Dziêki:) Mam nadzieje ¿e do koñca roku zrobiê BL mo¿ê szybciej zobaczymy jak bd:D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Dzi¶ trening ABS poszed³ bardzo dobrze:) czu³em ¿e miê¶nie ciê¿ko pracuj±:D Najpierw bieg potem tren potem bieg i BL i chyba uda³o mi siê zrobiæ SBL utrzymaæ przez 4s tylko nwm czy by³em prosto i robi³em na takich bocznych dr±¿kach tak jak na filmiku od 0:48 tylko w porównaniu z tamt± próba poczu³em ¿e barki mi siê przekrêci³y i zablokowa³y jak bd pogoda to bêdê krêci³ filmik;p Pozdro:D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Tak ostatnio cicho u mnie w temacie ¿e a¿ szok:D ostatnio mia³em jakie¶ dziwne dni na nic ochoty i wgl i dzi¶ w koñcu siê trzepa³em i zrobi³em CARDIO 40min i po nim ca³y mokry pod³oga mokra przypomnia³em sobie po co to wszystko robi³em i dalej robiê i po tym CARDIO znowu inne ca³kiem samopoczucie i wgl bardziej szczê¶liwy i wgl:P potem mia³em na dzia³ce z rodzink± grill potem zlot pod M1 i zobaczy³em mustanga takiego jakiego kiedy¶ chcê mieæ i jak go obaczy³em na ¿ywo to siê wzruszy³em :P a jutro ostatni dzieñ w pracy i URLOP!!!:D we wtorek prawdopodobnie na le¶ny a od 14.08 jedziemy z ZIPOL¡ do Kapitan Pow3r :)) ju¿ siê nie mogê doczekaæ porannego biegania po pla¿y przy szumie morza :) a nwm czemu ostatnio s³ucham tego:

https://www.youtube.com/watch?v=d9pdr_s4saM&list=WL&index=1 ca³kiem fajne rytmy:D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

KOÑCZ¡ SIÊ STARE RZECZY ZACZYNAJ¡ NOWE

~kto¶ tak pewnie powiedzia³:P

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Na pocz±tek moje nowe skille z wakacji z Kapitanem i Zipol± :)

jeszcze trza popracowaæ ale jest nad czym :P

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Zaczynam katowaæ podci±ganie no i dalej brzuch:D No i wkoñcu wprowadzam rogrzewke do mojego planu bo zawsze tylko bieg i kilka wymachow ³apami i to by³a moja rozgrzewka ;c Rozgrzewka: 1. Skrêtosk³ony Powtarzamy æwiczenie 15 razy w lew± i 15 razy w praw± stronê. 2. Sk³ony tu³owia Sk³ony liczymy na 1 do lewej nogi, na 2 do prawej nogi i na 3 prostujemy cia³o. Nastêpnie ³±czymy nogi i staramy siê dotkn±æ czo³em do kolan (staramy wytrzymaæ parê sekund) . Wykonujemy do 40 powtórzeñ. 3. Kr±¿enia bioder Wykonujemy obszerne kr±¿enia bioder. Æwiczenie wykonujemy 10 razy w lew± i 10 razy w praw± stronê. 4. Miê¶nie brzucha Le¿ymy na plecach, nogi uniesione oko³o 15 cm nad ziemi±. - Wykonujemy no¿yce poziome przez 30 sekund. 5 sekund przerwy. -Wykonujemy no¿yce pionowe przez 30 sekund. 5. Miê¶nie pleców Le¿ymy na brzuchu. Odrywamy jednocze¶nie rêce i nogi od ziemi i zatrzymujemy w górze na 1 sekundê. Powtarzamy 20 razy. 6. Kr±¿enia ramion Wykonujemy kr±¿enia jednocze¶nie obur±cz: 20 razy w przód, 20 razy w ty³, 20 razy w przeciwne strony. 7. Kr±¿enia przedramion Wykonujemy dynamiczne obroty przedramion w stawie ³okciowym: 30 sekund do wewn±trz, 30 sekund na zewn±trz. 8. Kr±¿enia nadgarstków D³onie splecione palec w palec. Wykonujemy kr±¿enia w obie strony, przez 60 sekund. Trening W³a¶ciwy PONIEDZIA³EK (Klatka+Triceps) Pompki z nogami na podwy¿szeniu 6/7/7 Pompki diamentowe 6/7/8 Pompki z rêkoma szeroko 6/7/8 Dipsy 4/4/6 Pompki na kostkach 6/8/8 WTOREK (ABS) Podnoszenie prostych nóg do k±ta prostego 8/8/10 Podnoszenie zgiêtych nóg do klatki piersiowej 12/12/14 Brzuszki z podniesionymi nogami do k±ta prostego 10/12/14 Plank 30s/40s/40s Scyzoryki 30s430s/40s ¦RODA (Plecy+Biceps) Podci±ganie nachwytem szeroko 4/4/4 Krótkie pompki, rêkoma w±sko przy ciele 25/25/25 Podci±ganie podchwytem 5/5/6 Pompki z jedn± rêk± na podniesieniu (lewa i prawa) 6/6/7 Pdci±ganie nachwytem 7/7/8 CZWARTEK: (BARKI+PRZEDRAMIê) Pompki z rêkoma przy biodrach 4/4/5 Podci±ganie na rêcznikach 5/6/6 Zwis na jednej rêce (lewa i prawa) 8s/10s/10s. Pompki na pi³ce 6/8/8 Podci±ganie za g³owê 3/3/4 PI?TEK (Uda+³ydki) Przysiad z wykrokiem 25/25/25 Kaczy chód 30s/30s/40s Przysiady na jednej nodze 6/8/8 Wspiêcia na palce 30/30/30 Pozycja krzese³kowa 30s/30s/40s SOBOTA (Ogólny) Pompki z nogami na podwy¿szeniu 6/7/7 Pompki diamentowe 6/7/8 Podnoszenie prostych nóg do k±ta prostego 8/8/10 Podnoszenie zgiêtych nóg do klatki piersiowej 12/12/14 Podci±ganie nachwytem 6/8/8 Krótkie pompki, rêkoma w±sko przy ciele 25/25/25 Pompki z rêkoma przy biodrach 4/4/5 Zwis na jednej rêce (lewa i prawa) 8s/10s/10s Przysiad z wykrokiem 25/25/25 Kaczy chód 30s/30s/40s Trening Armstronga na poprawê wyniku w podci±ganiu na dr±¿ku Poranny trening Ka¿dego ranka nale¿y wykonaæ 3 serie pompek. Ma w nie byæ w³o¿ony maksymalny wysi³ek. To bardzo wa¿ny aspekt tego programu! Pompki s± jednym z najlepszych æwiczeñ wzmacniaj±cych miê¶nie obrêczy barkowej. Program treningu Serce ca³ego programu, czyli trening podci±gania. Proponuje nie przystêpowaæ do treningu podci±gania nie wcze¶niej ni¿ 2-3 godziny po porannym treningu pompek. Program jest wykonywany piêæ razy w tygodniu. Harmonogram przewiduje treningi od poniedzia³ku do pi±tku. Bardzo wa¿n± rzecz± jest, aby zaprzestaæ wykonywania podci±gania przez dwa dni, sobotê i niedzielê. Jeszcze wa¿niejsz± spraw± jest, aby trening wykonywaæ przez piêæ dni pod rz±d (nie rozdzielaæ dni). Oczywist± rzecz± jest fakt, ¿e wa¿niejsze jest, aby wykonywaæ podci±ganie ni¿ pompki. Program ten zosta³ wymy¶lony g³ównie po to, aby poprawiæ wynik w podci±ganiu na dr±¿ku nachwytem. Dzieñ 1 5 Serii podci±gania wykonywanych do upadku miê¶niowego. 90 sec. Przerwy pomiêdzy seriami. Nie martw siê o ilo¶æ powtórzeñ. Na pocz±tku zauwa¿ysz, ¿e zwiêkszy³a siê twoja ilo¶æ powtórzeñ w 2 ostatnich seriach dopiero po czasie skoczy ci ilo¶æ powtórzeñ w pierwszych trzech. Dzieñ 2 Dzieñ piramidki. Rozpocznij od 1 powtórzenia, w nastêpnej serii bêd± 2, w kolejnej 3. Kontynuuj dopóki nie spalisz serii (poprzedni± seriê wykona³e¶ robi±c 6 powtórzeñ, ale w nastêpnej uda³o ci siê wykonaæ zaledwie 4 - spalona seria) Wykonaj o jedn± serie wiêcej maksymalnym wysi³kiem. Przerwy miêdzy seriami wynosz± 10 sec. Dzieñ 3 Wykonaj trzy serie treningowe ( o seriach treningowych pó¼niej) normalnym chwytem (nachwytem lub podchwytem rêce nieznacznie szerzej ni¿ barki). Przerwy 60 sec miêdzy seriami. Nastêpnie trzy serie w±skim podchwytem (rêce z³±czone razem) Równie¿ przerwy 60 sec. Na koniec wykonaj trzy serie szerokim nachwytem. Przerwy 60 sec. Dzieñ 4 W tym dniu wykonaj jak najwiêcej serie treningowych. Odpoczywaj 60 sec. Pomiêdzy seriami. Rób dopóki nie spalisz serii. Nie przekraczaj 9 serii. Je¶li dojdziesz do 9 staraj siê zwiêkszyæ serie o jedno powtórzenie w nastêpnym tygodniu. Dzieñ 5 Powtórz sesje treningow±, który wydawa³ ci siê najciê¿sza w danym tygodniu. Mo¿e siê to zmieniaæ w ka¿dym tygodniu. Mo¿esz równie¿ spróbowaæ wykonywaæ podci±gania z obci±¿eniem w tym dniu Rozci±ganie pod szpagat boczny 1.ROZGRZEWKA - Stajesz w rozkroku, nogi mniej wiêcej na szeroko¶æ barków. Wykonujesz kr±¿enia biodrami w jedn± i drug± stronê. - Nastêpnie z³±czasz stopy i kolana i wykonujesz kr±¿enia kolanami, a na koniec stawami skokowymi (palce i poduszki stopy dotykaj± pod³ogi i krêcimy stopami). - Dla dobrego rozgrzania najlepiej pobiegaæ w miejscu przez oko³o 3 minuty wykonuj±c naprzemiennie skip A i B (raz kolana wysoko a raz piêty dotykaj± po¶ladków). Jednak nie ma tutaj sztywnej formy i biegaæ mo¿esz jak tylko chcesz, wa¿ne, ¿eby trwa³o 3 minuty ci±g³ego poruszania. - Teraz 3 minuty pajacyków. Jeszcze 20 przysiadów i rozgrzewka zrobiona. 2. ROZCI¡GANIE - Wykrok nog± ugiêt± w kolanie (kolano ugiête pod k±tem prostym) stopa nogi prostej po³o¿ona prostopadle do pod³o¿a (poduszk± stopy dotykamy pod³ogi). Trzymamy ok. 20 sekund. - To samo druga noga. Powtarzamy 3 razy na ka¿d± nogê. - To samo z t± ró¿nic±, ¿e noga prosta jest teraz skrêcona i stopa opiera siê na wewnêtrznej czê¶ci. - Teraz noga prosta opiera siê na piêcie. - 10 przysiadów (dogrzanie miê¶ni). - stajesz w lekkim rozkroku, wyci±gasz rêce do góry i robisz sk³on w bok. Wa¿ne jest, aby nie pochylaæ siê do przodu ani do ty³u. Po kilkunastu sekundach robisz sk³on w drug± stronê, i tak kilka razy. Powiniene¶ poczuæ jak rozci±gaj± siê miê¶nie z boku tu³owia i od wewnêtrznej strony ud. - stajesz w szerokim rozkroku, pochylasz tu³ów do przodu opieraj±c d³onie na pod³odze. Wyci±gasz proste rêce jak najdalej do przodu i jednocze¶nie pchasz biodra do ty³u. Zadbaj, aby plecy by³y proste (nie garb siê!) Æwiczenie to mo¿na trochê zmieniæ dodaj±c pompki. Pozycja jak wy¿ej, potem uginasz ramiona, prostujesz jednocze¶nie wypychaj±c biodra w ty³. Wszystko oczywi¶cie bez po¶piechu i bez szarpania, ani forsowania miê¶ni. Efekty bêd± przychodziæ stopniowo, a po¶piech mo¿e tylko doprowadziæ do kontuzji - Si±d¼ na ziemi, z³±cz stopy razem, kolana na zewn±trz, dociskaj kolana w kierunku pod³ogi. Powoli i stopniowo, coraz ni¿ej, wytrzymaj w najni¿szej pozycji 10 sekund, rozlu¼nij nogi i powtórz æwiczenie 3x. - 20 przysiadów (teraz trzeba przygotowaæ miê¶nie i ¶ciêgna do naprawdê ciê¿kiej pracy). - Przechodzimy to rozci±gania dynamicznego: oprzyj rêkê o stó³ lub krzes³o i wykonuj wymachy nogi na boki 20 razy, zmieñ nogê. - Teraz do przodu - 20 razy, zmiana nogi. Powtórz seriê 3 razy. - Rozlu¼niamy miê¶nie wykonuj±c skrêty bioder (jak na pocz±tku). - Przechodzimy do æwiczenia prowadz±cego do szpagatu bocznego, spokojnie rozje¿d¿asz nogi na boki, powoli i z umiarem. Nie chodzi tu o to, ¿eby by³o jak najszerzej bo to æwiczenie izometryczne i polega na napinaniu miê¶ni. napinasz miê¶nie tak jakby¶ chcia³(a) zwêziæ nogi (nogi pozostaj± w tej samej pozycji), czyli izometrycznie ¶ciskasz uda ale nie poruszaj±c nogami. Je¶li czujesz miê¶nie to dobrze, wytrzymaj tak 20 sekund. - Teraz trzeba rozlu¼niæ nogi. Najlepiej nadaje siê do tego kr±¿enie bioder. Przerwa ta ma trwaæ 20 sekund. - Teraz rozje¿d¿asz nogi maksymalnie na bok Kiedy ju¿ poczujesz maksymalny naci±g i wyra¼ny ból (ale nie za mocny!), si±d¼ na ty³ku i spokojnie wykonuj sk³ony do lewej nogi, prawej i do przodu. Ma to trwaæ oko³o 20 sekund, po czym rozlu¼niasz miê¶nie. - Wstajemy, wykonujemy kr±¿enia biodrami dla rozlu¼nienia ¶ciêgien. - Powtarzamy serie 3x pocz±wszy od lekkiego rozkroku i æwiczenia izometrycznego 20 sekund, rozlu¼nienie 20 sekund i maksymalny naci±g 20 sekund. Czas æwiczenia mo¿na wyd³u¿yæ wraz ze wzrostem zaawansowania. 3. ROZLU¬NIENIE - Kr±¿enia biodrami, kolanami i stawami skokowymi. - Stañ naturalnie, nogi na szeroko¶æ barków, pochyl siê do przodu i staraj siê dotkn±æ d³oñmi pod³o¿a (dla zaawansowanych - g³ow± dotknij kolan). Rób to æwiczenie spokojnie i powoli, to ju¿ rozlu¼nienie ale i doci±gniêcie miêsni ud i podudzi. - Wykonuj teraz spokojne kr±¿enia uniesion± i zgiêt± w kolanie nog± zataczaj±c kr±g od wewn±trz do zewn±trz ( na bok). To samo druga noga. - Uspokój oddech, my¶l o rozci±gniêtych ¶ciêgnach i miê¶niach, bo tylko ¶wiadomo¶æ prowadzi do efektów! - Nastaw siê pokonanie kolejnych barier na nastêpnym treningu, b±d¼ systematyczny, cierpliwy i my¶l pozytywnie

Autor nieznany ¬ród³o http://www.wpamarineofficer.com/files/thearmstrongworkout.pdf http://www.sfd.pl/Trening_Armstronga_na_popraw%C4%99_wyniku_w_podci%C4%85ganiu_na_dr%C4%85%C5%BCku-t442964.html

To tak trening bêdzie wygl±da³ tak ¿e rano cisnê max pompek potem po pracy robiê trening w³a¶ciwy i potem trening Armstronga a na koniec rozci±ganie:) Zobaczymy jak to bêdzie wygl±da³o :))

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Dzi¶ zrobi³em trening z nowym planem i powiem Wam ¿e czuje ka¿dy miêsieñ:D Najpierw bieg>rozgrzewka>trening w³a¶ciwy>trening Armstronga>rozci±ganie:D Zobaczê jak jutro bêdzie rano:d a od jutra koniec urlopu i znowu do pracy i nawet siê cieszê:D A teraz idê godzinkê graæ:D Pozdro:)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

no po treningu by³em ca³y spompowany ale dzi¶ luzik nic nie boli ani nic:D tylko trochê dolna czê¶æ pleców pewnie od tego rozci±gania:D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Dawno mnie tu nie by³o :D ma³o czasu mia³em na siedzenie przed kompem i wgl mody auta praca no i treningi na które zawsze mam czas:D teraz zmieni³a mi siê pora treningów zamiast 20 trenuje o 19 bo jest wcze¶niej ciemno no chyba ¿e trenuje z moj± ma³± grupk± SW to i o 12 w week albo 17/18 w tygodniu no ale z nimi to nie za czêsto bo ka¿dy ma inaczej prace szko³ê i wgl ale jak trenujemy to tak ¿e potem rêkê ciê¿ko podnie¶æ ;D grupka nasz liczy ró¿nie s± 3 sta³e osoby + ja czyli zwykle jest nas czwórka ale co trening dochodz± jakie¶ osoby zwykle pocz±tkuj±cy, by³ raz taki go¶ciu m³ody miêdzy 19/21 lat i akurat wtedy robili¶my mój ¶rodowy trening, go¶ciu trochê przypakowany my¶lê sobie bd wymiata³ ale no nie dawa³ rady<widaæ stereotypy s±> ale pomagali¶my mu i wgl ¿eby siê nie zniechêca³, pierwsze æwiczenie minê³o bo te¿ nie robimy przerw no i przeszli¶my do krótkich pompek pierwsza seria ok drug± pad³o has³o " o kurwa, pierdole ten Wasz Street Workout" my¶leli¶my ¿e padniemy tam ze ¶miechu, niestety ch³opak siê zrezygnowa³ z treningów z nami ale dali¶my mu kilka wskazówek bo chcia³ zacz±æ od podstaw no a jak on siedzia³ to robili¶my dodatkowo 1 serie wiêcej za niego ¿eby mu smutno nie by³o:D U mnie widzê progress w podci±ganiu co najbardziej mnie cieszy, teraz muszê wsi±¶æ siê znowu za BL bo nadal go nie umiem od wakacji wgl go nie æwiczy³em i muszê jakie¶ æwiczenia znale¼æ ¿eby siê go nauczyæ:D A tak to dodatkowo jak zawsze biegam i tak ¿e w poniedzia³ki biegam i w trakcie biegu robiê æwiczenia bo mogê:D a reszta dnia to zale¿y od humoru albo najpierw biegam i potem trenuje albo dobiegam do placyku trening i dalej biegam:D a tak poza tym to forum trochê siê przerzedzi³o co niezmiernie mnie smuci :( Pozdro:D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Hej:)

Postaram się na bieżąco aktualizować mój dziennik zawsze to pamiątka i odnośnik tego co sie kiedyś umiało a co umie się teraz:) no i może pomoże innym forumowiczom:)

Jutro dodam najnowsze cwiczenia jakie wykonuje trochę o mojej diecie o grupie z którą ćwiczę i o planach na przyszłość:)

W każdym bądź razie mam większe doświadczenie niż miałem na początku staram się innym pomagać w tym czym potrafię i ciągle i ciągle się dokształcam:)

Tak więc licze także na Waszą pomoc wsparcie i motywację:)

Pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Admin
TRENER

No siema, wiem że masz samozaparcie i ogromną chęć dążenia do celu, więc czekam na rezultaty. ;)

Powodzenia!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Dziś był porządny trening 1h i 50min z koleżanką z grupy SW:) Dokładniej dziś był brzuch i nogi, plan był ułożony przez mnie dziś w prac i poprowadzony(nie ma co trzeba zdobywać doświadczenie) :) Ćwicząc w grupie dużo się uczę dopasowywać trening do słabszych osób, bo zróżnicowanie w grupie jest wielkie:D

Ostatnio został otwarty piękny park w Gliwicach

[attachment=0]10277728_959557587407282_6300514093189092340_n.jpg[/attachment]

jest cudowny w niedzielę się tam wybieram przetestować najbardziej mnie ciągnie do Salomon Ladder od dawna chciałem na tym spróbować swoich sił:)

Z grupą ćwiczymy od około czerwca/lipca coś takiego no ale zima to selekcja mała się zrobiła ale to są początki więc nie ma najgorzej i tak :D

Ogólnie teraz pracuje nad nowym planem dla mnie póki co ćwiczę poniedziałek środa i piątek/sobota w zależności od tego jak mam szkołę, jednak ostatnimi czasy dużo katowałem BL ale za mało bo jeszcze dużo mi brakuje do osiągnięcia sukcesu ale postępy są widoczne.

Ogólnie od mojego pierwszego treningu minęło ponad 8miesięcy (bo miałem około 4 miechy przerwy przez kontuzje nogi) i zauważyłem duży progres więcej razy umiem się podciągnąć, rożne wariacje pompek podstawowe pozycje niektórych figur też umiem:)

A teraz napiszę trochę o tym czego się nauczyłem przez ten okres z tych ciekawszych technik:)

- L-sit

- L-sit na jedną rękę

- Push Ups 360

- Muscle Up na jedną rękę z coraz bardziej płynnym przejściem na drugą

- Tuck BL i krótko straddle BL

- Pompka na jednej ręce w mniejszym rozkroku,

I chyba jak na razie tylko choć powoli wychodzi mi pozycja pod tuck fronta ale to jeszcze mam krzywe plecy:D

Tak więc jeszcze dużo nauki przede mną, ćwiczeń i wszystkiego:D

Co do diety to nie mam żadnej konkretnej jem to co mam, w miarę zdrowo bez fast foodów, pije wodę niegazowaną i herbatę w pracy:P dużo owoców i jogurtów ale nie naturalnych:D a no i nie jem słodyczy sporadycznie jak w pracy kupią jakieś ciastko czy coś to nie mam wyjścia:D

Moje plany na przyszłość dopracować Back Levera i zejście do niego przez koreański dip no i Muscle Up to są na razie główne cele pobocznym do którego także ćwiczę to Dragon Flag i Human Flag no ale zobaczymy co z tego wyjdzie:D

Trochę się rozpisałem ale chyba zawarłem wszystko co planowałem zawrzeć tak więc Pozdrawiam:)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Widzę,że masz motywację,a to jest najważniejsze.

Chcesz BL i Flagę to rób barki :)

Ja poświęcałem cały trening barków pod techniki takie jak BL/FL/Flaga/HS.

Efekty widziałem i to spore.

Dość szybko poszedł BL z FL jeszcze jest problem ale już jest lepiej.

Widzę,że podejście do diety tak jak ja :D

Ale ja częściej te słodkie wcinam.

MAV,powodzenia w osiągnięciu swoich celów!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No barki to ja ciągle katuje i widzę poprawę bo utrzymam już się w pozycji odpowiedniej tylko ten ABS słaby i go muszę pokatować mocniej bo lichy :D a zapomniałem dodać że muszę w końcu wymyk się nauczyć zrobić :P

Motywacji mam dużo czas na treningi porami wieczornymi też jest, placyk koło mnie też jest wystarczający więc czego chcieć więcej tylko ćwiczyć i ćwiczyć:D

Wiesz póki u rodziców to nie mam co walczyć z dietą ale jak będę na swoim to będę starał się bardziej coś w tym kierunku robić:D

MAV,powodzenia w osiągnięciu swoich celów!

Dzięki wielkie:)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Admin
TRENER

Kurde, ale placyk. :)

Pozazdrościć. :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Dziś byliśmy na tym placyku i świetny poprostu:D

Ale dziś na wieczornym treningu postawiłem sobie cel do czerwca zrobić Muscle Up i Back Lever.

Macie dla mnie jakieś wskazówki od czego powinienem zacząć albo z jakich ćwiczeń korzystać ?:)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...