Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Co¶ piêknego, zje¶æ po klacie tak± karkóweczkê, mmmm. Sam siê nakrêci³em :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Nie wpisa³am poniewa¿ Twój kolega by³ tylko na treningu wstêpnym i to nie do koñca a Ty zachowywa³e¶ siê tak bardzo nieodpowiedzialnie, ¿e musieli¶my uciekaæ autami, ¿eby¶ ju¿ za nami nie chodzi³ i nie zepsu³ drugiej czê¶ci spotkania tak jak pierwszej dlatego nawet nie zosta³e¶ ujêty w tym, ¿e równie¿ by³e¶ na spotkaniu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

wiesz ja nie zostawiam cz³onków ludzi którzy przychodz± na trening wiesz dobrze o tym ¿e jak by¶ 3 min po¶wiêci³a na rozmowê z osob± któr± znasz nie godzinê nie jeden dzieñ to ta sytuacja by w ogóle tak nie wygl±da³a mo¿esz zwalaæ winne na mnie przeciwstawiaæ przeciwko mnie ka¿dego ale w tym wypadku ja siê zachowa³em jak go¶æ który ma sprawê do wyja¶nienia a ty?? sama siê oceñ... Przy najmniej nigdy ciê nie oszuka³em. I zmieni³em nastawienie ¿e trzeba porozmawiaæ jak jest jaki¶ problem ty do tego siê nie zastosowa³a¶ ciesze siê ¿e teraz pokaza³a¶ prawdziw± twarz bo wcze¶niej chyba udawa³a¶

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Nie zostawiasz osób? Zostawi³e¶ na tym spotkaniu kumpla, który pierwszy raz by³ w D±browie i pozwoli³e¶, ¿eby sam wraca³. A znacie siê kilkana¶cie lat i go zostawi³e¶... A na spotkaniu wszyscy byli ¶wiadkami, ¿e powiedzia³am grzecznie, ¿e nie chce z Tob± rozmawiaæ po tym jak bardzo przegi±³e¶ kilkana¶cie razy w przesz³o¶ci a Ty siê nieodpowiednio zachowywa³e¶ do tego stopnia, ¿e musieli¶my uciekaæ od Ciebie. I ca³kowicie nie potrafi³e¶ zrozumieæ, ¿e nie mam ochoty z Tob± rozmawiaæ. A co do przeciwstawiania wszystkich przeciwko Tobie to nie rozumiem dlaczego tak piszesz, ¿eby powiedzieæ cokolwiek bo ju¿ nie wiesz jak siê broniæ? Przecie¿ wszyscy zauwa¿yli, ¿e nie da³o siê z Tob± porozmawiaæ i robi³e¶ ró¿ne dziwne akcje jak np. szanta¿, ¿e nie oddasz mi telefonu dok±d z Tob± nie pogadam, który bezczelnie zabra³e¶ i w 3 osoby musieli¶my Ci go wyrywaæ. Czyli sam zacz±³e¶ pokazywaæ jaki jeste¶ i inni sami zauwa¿yli, ¿e lepiej z Tob± nie spêdzaæ czasu. Dobrze o tym wiesz, ¿e tak by³o. A skoro pokaza³am teraz swoj± prawdziw± twarz niby to tym bardziej nie powiniene¶ mnie ju¿ nêkaæ i daæ mi spokój bo przecie¿ nie ma sensu gadaæ z tak± osob± :D To dlaczego nie odczepi³e¶ siê ca³kowicie? W zasadzie telenoweli jeszcze tutaj nie by³o. Bêdziesz pierwszy, który j± wprowadzi³ :D I w³a¶nie tym sposobem pomog³e¶ wszystkim na forum zrozumieæ dlaczego na spotkaniu od Ciebie uciekli¶my i dlaczego ja nie chcê z Tob± rozmawiaæ. I proszê mi ju¿ nie spamowaæ dziennika treningowego.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

No mam nadziejê, ¿e ju¿ wyja¶niona i nie dostanê wiêcej spamu w swoim dzienniku :D P.S. I czekam na filmik :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Dobrze, ¿e nie musia³em interweniowaæ. :) Do tej pory nie by³o ¿adnych spin, wiêc niech i tak zostanie. :) Co do zlotów, to chêtnie kiedy¶ wpadniemy z moj± ekip±. :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Te¿ bardzo chcia³a bym, ¿eby nie by³o spin, wole ¿yæ w zgodzie :) Jak kiedy¶ wpadniesz ze swoj± ekip± to bêdzie super :D Najlepiej jakby siê taki zlot da³o zorganizowaæ w lipcu :D I oczywi¶cie zrobi siê grilla po treningu :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

To prawda, dziêki miszczowi ognia mamy grilla nawet w deszcz :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

W³a¶nie przymierzam siê do zakupu busa, wiêc je¿eli go kupimy to na pewno wpadniemy. :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

No grube, ale czego to siê nie robi dla Bar Family. ;D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Dla zgranej rodziny ze wspóln± zajawk± robi siê wszystko :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

No dok³adnie. ;D To porobimy zdjêcia, filmiki. ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Fotki i filmiki wskazane :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Nie widzê przeszkód :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak by¶cie chcieli to ko³omnie s± domki letniskowe do wynajêcia :) jedne nad jeziorem drugie niedaleko tego jeziora w lesie :) super okolica i wiadomo mo¿na ekip± jechaæ do ZIPOLI i poæwiczyæ wiêc serdecznie zapraszamy :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Bêdziemy je¼dziæ w ró¿ne miejsca Polski, wiêc postaramy siê wpa¶æ do wszystkich. :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Dzisiaj razem z Pietem byli¶my na treningu o nazwie ,,Dziki Workout'' Piet poniewa¿ dzisiejszy dzieñ wpisa³e¶ w swoim dzienniku pierwszy to pozwolê sobie skopiowaæ od Ciebie jakie by³y æwiczenia :D Zmiany co jedn± minute czas na zmianê 2 sec: Podskakiwanie ca³ym cia³em w pompce Pompka zej¶cie na przedramiona powtórz Pompka i wyj¶cie do Side Plank z gum± Rurka 30 cm z obci±¿eniem 10 kg i wypychanie za plecami Brzuszki z pi³k± lekarsk± Brzuszki V trzymane 1 min Plank Sk³ony do kostek w brzuszku Pompki z gum± Spacer Farmera Przeskakiwanie przez oponê Moutain Climbers Przysiady z Workiem Bu³garskim 13,5 kg Przetaczanie opony od Stara Ci±gniêcie sanek z pasami prze³o¿onymi przez barki z obci±¿eniem ok. 35 kg Przysiady z rur± PCV wype³nion± piaskiem o d³ugo¶ci ok 2m Przeskakiwanie przez stopieñ wysoko¶æ ok 50 cm Podnoszenie Kettle Bell i wyrzut do góry waga 25 kg Nawalanie m³otem w oponê od stara Kettle bell i wyprost r±k waga ok 5 kg Przerzucanie opony z rêki do rêki Przerzucanie worka bu³garskiego na plecy, wyprost rêki do góry i powrót na przód Nastêpna seria 30 sec Kolejna 15 sec no i ostatnia znowu 15 sec I tak bêdzie co niedzielê je¶li czas pozwoli :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×